تماس با فرنود
 

 از کسانی که درخواست مقاله و اطلاعات علمی دارند دعوت می شود به سایت www.itpaper.ir  مراجعه کنند و صرفا براي تماس کاری از نشاني هاي زير استفاده شود.
ایمیل شما پس از بررسی, ظرف 48 ساعت در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد.

mail@farnood.com

farnoodhasani@yahoo.com


 


 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.