سایه های بلند پاییز

...بعد تو
از بخت ما....(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
نفس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
برای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
برای تو(3)
گزيده نجواها
بی نام
برای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
تا اطلاع ثانوی
برای مام میهن


زنجیر

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.