مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:


...بعد تو

از بخت ما....(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

از بخت ما....(1)

 

هم بختي ما

خوشبختي ماست

در روزگار بي بختي

لحظه ما

اکتشاف زمان بعد از اين است

بي چه خواهد شد

به سمت دور دست

به جستجوي خورشيدي که در نطفه غروب مي کند.

پيش از آن که سايه ها از آن کام گيرند

به جستجوي لکه ابري که آبستن باران است

و نگاه ما

ابتداي بي سخن گفتن

تار بغض من

در پود اشک تو

نگاه ما

اتفاق بخت ماست.

14/1/80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.