مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:


...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن
 


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

گزيده نجواها

 

...و آنگاه فتح گونه هايت

کنج عظيمي شد

براي پرسه پرنده دوستي

شکوفه حقيقتي مدام

در سپيدي هاي نفسگير يک ريسمان ترديد

براي کسي که نه فرصت ماندن داشت

نه دليل رفتن

و طلوعت، آستانه پاکي بود

در فراسوي هم آغوشي استخوان ها

که از نيايش چشم ها سخن گفت

براي روح لغزنده اي

که ميان ابتداي نگاهت

و انتهاي قلبت

دليلي يافته بود

7/4/81

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.