مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:


...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

برای مام میهن

آبي رنگ بيهوده اي است

چرا که چشم تو هرگز نبوده اينچنين

من سالهاست

به سرخي چشمانت عادت کرده ام

سرخ رنگ بيهوده اي است

چرا که گونه تو هرگز نبوده اينچنين

من سالهاست که به زردي گونه هايت عادت کرده ام

زرد رنگ بيهوده اي است

چرا که خورشيد تو هرگز نبوده اينچنين

من سالهاست

به سياه آسمانت عادت کرده ام

سياه رنگ بيهوده اي است

چرا که پرچم تو هرگز نبوده اينچنين

من سالهاست

به سفيد پرچمت عادت کرده ام

سفيد رنگ بيهوده اي است

چرا که بخت تو هرگز نبوده اينچنين

من سالهاست

به رنگ بخت تو عادت کرده ام

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.