مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:

...بعد تو
از بخت ما....(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن

بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

...بعد تو

 بعد تو

دل من آرام است

که بعد من

            دل تو آرام است.

 

1/1/81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.