مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:

...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن

بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

 نفس هاي پشت مه

  

نگاه کن بر دريچه

شولاي مه گرفته در آغوش

قنداق تفنگي زنگارزده

و پشت شب چشمان هراس

سکوت را مي پايند

که فانوس ها نه سويي دارند نه سودي

مرداب پهنه سکوتي است تا هميشه

بر بلنداي فرياد رود

مه پُر است

و نيلو فران خفته

مردان را بگو

تا ستاره هاي مرداب خفته اند

به جستجوي بيراهه پارو زنند.

25/2/81

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.