مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:


...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن
 

بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

 فريب

 

چرخيديم و چرخيديم

به فريب

با نواي مکر و پوچ آن کشيده بر گفتار پوستين

آن عموي مکار دروغين

به خود آمديم و بافته ها به کف داشتيم

در شبي زنجير وار، سرد و سنگين

دريغا!

دير فهميديم پشت کوه همين جاست.

 

24/2/81

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.