مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:

...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

از بخت ما...(3)


در اضلاع خشک پاييزگون فصول

از هم آغوشي باد و گونه هايت

سرخ آمد پديد

در سهم تاريک بغضت

که کشيدي آه

زاده شد آن روز شب، زاده شد سياه

اين دو رنگ بخت ما بود

اين چنين تلخ!

اين چنين تباه!

کجايي؟

آسمان مي تابد

همچون بخت ما

بي خورشيد

بدون ماه...

14/1/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.