مجموعه سایه های بلند پاییز

سایر آثار این مجموعه:

...بعد تو

از بخت ما...(1)
از بخت ما...(2)
از بخت ما...(3)
خطابه آزادي
درباره دلم
زمزمه هاي دلتنگي
سفر به ديگر سو...
ن
فس هاي پشت مه
فريب
آخرين بوسه

اعدامی
ب
رای تو (1)
برای تو(2)

شهر گمشده؛ آزادي
بدرود
ب
رای تو(3)
گزيده نجواها
ب
ی نام
ب
رای تو(4)
در بساط اين شب مستعمل
ت
ا اطلاع ثانوی
ب
رای مام میهن


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

.بی نام

 

مغز شکمش

ناني بود که مي خورد

نان فروش از او متفکر بزرگي ساخته بود

و شکم مغزش

آنگونه که کشيش پير مي خواست

روزه دار بود

درست از وقتي که شام آخر

به دهان نان فروش مزه کرد

او هر روز به کليسا نان قرض مي داد!

 

9/4/81

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.