مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

زندگي....مرگ

 ما زنده بوديم

تنهاي

تنهاي

تنها

به وهم دنج دوست داشتن

و در سخت بخت خويش

با مشتي تنهايي و سياهي جنگيديم
ما مي ميريم

تنهاي

تنهاي

تنها

به تهمت دوست داشتن

و در نقب بخت خويش

با مشتي

تنهايي و سياهي

خواهيم جنگيد

مهنيز سياه سالهاي تباه

اسب خيال را به تک آورد

يادم آمد

روزي

دشت چشمانت

پشت قطره قطره شرم پنجره

لبريز شد

از اندوه گرم نفسهايت

دل سرد شيشه گرفت

تو گريستي

آسمان ايستاد

پرده افتاد

و من از کوچه چشمان تو رفتم.

29/10/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.