مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

 بي نام

...و نه زادن انسان بر دار

و نه سوختن انسان در سرب.

تحقير خداست

آنگاه که انسان به دار آويزد

يا گلوله

که در سينه بشکوفد

تحقير خداست

تحقير خداست.

15/7/80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.