مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

سمت امید

 

اوج بخت ما

بام بي ستاره حسرت هاست

دستان تنگ بخت فقر اقبال ما

در باغچه شب نخواهند روييد

با م ما

به اندازه فرصت کوتاه است

ئ در اين شب بند بي نور

افتاده ايم ما

در بستر تلخ اشک

خفته ايم ما

بر پرهاي خيال و اندوه پوشيده در بالش افکار

...

باش تا آخرين ستاره

سمت اميد را

شايد

بنمايد

ستاره کودک کورسوي بخت ماست

با سرانجام نا خوش خاموشش

در همين شبها

از صدي چشکها

نوزادن گهواره هاي بي سرنوشت

از خواب خواهند خاست

و بر شقيقه تفکر ما

رد رسميت چشکهاي عدالت را

خواهند ديد

آري گهواره نا اميد شب

ابستن هزاران سناره نوزاده است

باش تا آخرين ستاره

سمت اميد را

شايد

بنمايد

 

12/11/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.