مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

ديوار شب مرگ بار


چه مي شد باران تو را

در شبگاه نوميدي

مرا هيچ

جز اگر آنکه سوخته باشم در آن گاه ياس بار

چه مي شد باران تو را

در هواي هجراني

مرا هيچ

جز اگر آنکه دوخته باشم دهانم را در سکوتي دردبار

چه مي شد باران تو را

در عذاب آن روز پاييزي

مرا هيچ

جز اگر آنکه کوفته باشم مشتم را بر ديوار شب مرگ بار

16/7/80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.