مجموعه زنجیر

سایر آثار این مجموعه:

بی نام
دیوار شب مرگ بار

چه خسته ام امروز
رخت بی بختی
قصه یک شهر
آه آزادی
ژ - 3
زمستان
در افق تلخ خورشيد
سمت امید
زندگي....مرگ
در کرانه های ابدیت
باید رفت
سیب
زندگی...
از اندوه سرشار
سرخ چیست؟
قصه اشکها


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

در کرانه های ابدیت


زمان يائسه

گل بخت تو را

به زايش نشست

و من دوشادوش تابوتي که مي رفت بر گرده باد

تو را پيوستم به خاک

زين پس استخوان تو

راز پوسيده اي است

در خاک بي طپش

بر گرده اين عمر

روزگاري شايد

در کمرگاه شکوفه اي

آبستن سيبي شوي

که بيفتد از شاخسارش پايين

اين سمت ديوار خلقت من

بلغزد در چشمه سار پر آب ابديت

و من به دنبالش

برويم تا ابد آباد خدا

 

22/12/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.