مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

سرنوشت ما

 

هيچ کلاغي

 خبري از ما نخواهد برد به شهر

ما خفته در خاکهاي بخت خود بوديم

چون بي کسان تنها

و همه چيز به يکباره از بين رفت

دست هاي کوتاه بخت ما

سيبي را نخواهد چيد

روزي ما  چون پادشاهان خاک

در پايتخت گور خود

سلطه بي انتهايي خواهيم داشت

شبها در گورستان نجواي مردگان مجاور را خواهيم شنيد

و در آن لحظه باز

اصوات مزاحم مغرور نخواهند گذاشت

که ما

به هم بگوييم

دوستت دارم

 

21/9/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.