مجموعه ماهشیدا
بارانی که دوست می داشتم
 

سایر آثار این مجموعه:

مرگ و لبخند
دوستت دارم
انتظار

سرود رفتن

ماهشیدا (1)
در روياي آزادي

واژه گم شده ما

بی نام
ما دو تن

هميشه باز شعري هست

در این روزگاران

آغاز...پایان

در بساط آه و ايمان
بی نام

اعجاز ما بر ما

سرنوشت ما

ماهشيدا (2)
ماهشيدا (3)
ماهشيدا (4)


بازگشت به صفحه اصلی مجموعه های شعر

بی نام

 

در حياط خلقت ما

 حوض بيهودگي ها جاري بود

با مردماني افتاده از ارتفاع کوچک خوشبختي خويش

و همه چيز به نقطه آغاز ختم مي شد

در بدرقه با شکوه تابوت اميدواري ما

کسي نگريست

براستي نگريست

و ما آنروز

هم آواز با سکوت

سوگوارترين نام جهان را صدا کرديم

آنگاه که حقيقت خام

در تابه افکار تفته مي شد

ما در گودال سفيد مه

چون ارواح معلق معصوم

به خواب همديگر سرک کشيديم

و اشکهايي در آن گودال سفيد

ديگر مفهومي نداشت

تا همه چيز به نقطه آغاز ختم شود.

 

13/9/80

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.