دوره اصول و مباني مدیریت فناوري اطلاعات

 

 

ا

اهداف و دستاوردهاي دوره:
 

آشنايي کارشناسان و مديران با مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

شناخت کلي نسبت به چالش هاي تقابلي و تعاملي فناوري اطلاعات و سازمان

آگاهي از اصول مديريت فناوري اطلاعات در سازمان

شناخت کارکاردهاي عملي فناوري اطلاعات در سازمان

زمان مورد نياز: 7 ساعت

پيش نياز: آشنايي و آگاهي با دانش پايه رايانه و علم مديريت

مخاطب: کارشناسان و مديران سازماني در تمامي گروه هاي آن

محتواي دوره:
 

جلسه اول- مباني جامعه اطلاعاتي

جلسه دوم- اصول و مفاهيم فناوري اطلاعات

جلسه سوم- مديريت فناوري اطلاعات

جلسه چهارم- مديريت فناوري اطلاعات(ادامه)

جلسه پنجم- فناوري اطلاعات در دولت

جلسه ششم- فناوري اطلاعات در اقتصاد و تجارت

جلسه هفتم- فناوري اطلاعات در آموزش

جلسه هشتم- آزمون

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.