پيشگفتار

نو پا بودن صنعت فناوري اطلاعات در ايران و وجود پتانسيل بسيار بالا از متخصصان و همچنين سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادي در کشور زمينه مناسبي را براي توجه جدي به توسعه تخصص ها و زيرساختهاي فناوري اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به اين موضوع که امروزه سلامت اقتصادي ملت ها ارتباط مستقيمي با سطح مهارت هاي آنها در فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد، لذا به جاست که با گسترش بستر هاي علمي و تحقيقاتي زمينه هاي فکري و فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات را فراهم کنيم.

 توسعه زير ساختهاي فناوري اطلاعات امري است که به مرور زمان به وقوع خواهد پيوست اما بعد از آن مانند هر پديده ديگري مسائلي همچون توسعه مديريتي، آموزشي و فرهنگي که هر سه از لوازم جوامع دانش مدار هستند بروز پيدا مي کنند.  شايد به جرات بتوان گفت که علت ناکامي و شکست بسياري از پروژه هاي کوچک و بزرگ در کشور  و هدر رفتن سرمايه هاي ملي و نيروي انساني عدم توجه جدي به جايگاه مسائل مديريتي است. فناوري اطلاعات به عنوان دانش و صنعت از درجه کار آفريني بالايي برخوردار است با اين ويژگي بهره گيري مناسب و توسعه مديريت شده آن در ايران مي تواند اثرات سودمندي در پيکره اقتصادي کشور ما داشته باشد. لذا ايجاد تعامل بين دانش و صنعت فناوري اطلاعات با هنر مديريت و بهره گيري مناسب از عناصر اقتصادي در روند ايجاد اين تعامل بين اين سه شاخص مي تواند سازمان هاي اقتصادي ما را با رويکردهاي جديدي براي حضور در بازار هاي جهاني مواجه سازد.

 تجارت الکترونيکي امري گريز ناپذير است و بازاريابي الکترونيکي به عنوان شاخصي ديگر از کسب و کار الکترونيک نقش مهمي در بهينه سازي فرآيندهاي اقتصادي سازمان ها و توسعه تجارت الکترونيکي خواهد داشت. براي رسيدن به اين جايگاه مديران به عنوان حلقه واسط سازمان با فناوري اطلاعات مهمترين نقش را در رقابت هاي تجاري مبتني بر شبکه به عهده دارند.

بازاريابي الکترونيکي نبض صادرات قوي در بازارهاي جهاني امروزي است و زمينه ساز ايجاد اشتغال، توليد و بهينه سازي آن، افزايش درآمد هاي ارزي و توسعه اقتصادي است.

کتاب حاضر سعي دارد چالش هاي مديريتي را در عرصه فناوري اطلاعات و سازمان شناسايي کند و راهکارهاي علمي و عملي پياده سازي و مديريت بازاريابي الکترونيکي را مورد بررسي قرار دهد. اين کتاب مي تواند مورد استفاده مديران سازمان ها، دانشجويان، پژوهشگران، کارشناسان بازاريابي و فروش و همه علاقه مندان به فراگيري و کاربري بازاريابي الکترونيکي قرار گيرد.
                                                                                                 بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.