متن سخنراني سمينار هم انديشي ملي مشارکت در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي

 خانم ها، آقايان

بسيار خرسند و مسرورم از اينکه امکاني فراهم شده تا به عنوان عضو کوچکي از سازمان هاي غير دولتي، در حضور شما عزيزان به ارائه گزارشي از روند فعاليت ها و اقدامات سازمانهاي غير دولتي فعال در حوزه جامعه اطلاعاتي و فناوري اطلاعات بپردازم.

مباحث جامعه اطلاعاتي همزمان با اجلاس ژنو مورد توجه جدي سازمان ها و ارگان هاي دولتي ايران قرار گرفت و اهميت دادن دولت به اين موضوع خيلي زود توانست توجه لايه هاي نخبه جامعه را متوجه خود سازد اما در اين بين براي توسعه بينش و دانش نسبت به روند شکل گيري و توسعه جامعه اطلاعاتي ايران در قالب فرهنگي، از پايين به بالا لازم بود تا سازمان هاي غير دولتي به عنوان مراکزي که از ميان مردم و براي مردم شکل گرفته اند وارد عرصه شوند و دولت را در پياده سازي بهينه اين روند از جنبه هاي تئوريک و عملي ياري رسانند.

نقطه عطف حضور جدي سازمان هاي غير دولتي ايران در حوزه جامعه اطلاعاتي و فناوري اطلاعات  با تشکيل و آغاز به کار انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور(افا) به عنوان يکي از فراگير ترين انجمن هاي اين حوزه همراه بود. پس از آن در سال 1383 و با راه اندازي کميسيون ملي WSIS و کارگروهي تحت عنوان کارگروه جوانان نيروهاي اين انجمن در خدمت کارگروه قرار گرفتند و تلاش بر اين شد تا از اين طريق افراد و اعضا فعال در سازمان هاي غير دولتي ايران که عموما در ترکيب سني جوان هستند شناسايي و زمينه ورود و فعاليت ايشان و سازمان هاي متبوعشان در اين حوزه فراهم گردد.

تقارن اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي و تشکيل يک کميسيون ملي با کارگروههاي مختلف  با آغازين سال برنامه چهارم توسعه کشور و توجه بسيار مطلوب دولت به جايگاه دانايي محوري مايه خرسندي و اميدواري سازمانهاي غير دولتي و جواناني است که در واقع مجريان اصلي فرآيند دانايي محوري منظور شده در برنامه هاي توسعه کشور هستند. اکنون به مدد اجراي برنامه توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در کشور و توجه جدي مراکز علمي و دانشگاهي به دانش فناوري اطلاعات، روند رو به رشدي را در اين عرصه براي کشور شاهد هستيم.

در اين بين کارگروه جوانان و انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور به دليل ارتباط تنگاتنگ با بسياري از سازمان هاي غير دولتي فعال در حوزه هاي مختلف علمي، فرهنگي و اجتماعي و فناوري اطلاعات توانسته با اقدامات چند ماهه اخير خود بستري را براي تعاطي افکار و انديشه سازمان هاي غير دولتي فراهم آورد.

 اهداف کاري دنبال شده از سوي کارگروه جوانان کميسيون ملي جامعه اطلاعاتي عبارتند از:

الف- ايجاد بستر و زمينه علمي و اطلاع رساني مناسب براي توسعه آگاهي جوانان نسبت به جامعه اطلاعاتي و مفاهيم آن

ب- دعوت ،جذب و ايجاد زمينه و بستر هم انديشي و  فعاليت علمي و عملي جوانان در برنامه هاي تعيين شده

ج- ايجاد شبکه سازمان هاي غير دولتي فعال در جامعه اطلاعاتي به منظور بهره گيري از توان سازمان هاي غير دولتي براي پياده سازي برنامه ها و ايجاد حساسيت و انگيزه فعاليت در جامعه مدني ايران و افراد فعال در اين حوزه

د- حضور فعال در نشست هاي مختلف و جلسات  داخلي، منطقه اي و بين المللي در باره جامعه اطلاعاتي

و- تلاش براي تهيه گزارش هايي در حوزه جامعه مدني و جامعه اطلاعاتي

با اين ديدگاه کارگروه جوانان کميسيون ملي  WSIS  و انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور به واسطه مطالعات و بررسي هاي خود و به دليل نو بودن بحث براي سازمانهاي غير دولتي تصميم گرفت در گام اول اطلاع رساني دقيق نسبت به موضوعات مربوط به جامعه اطلاعاتي انجام دهد. لذا با سه راهبرد محتوا سازي، اطلاع رساني و آموزش تلاش خود را براي جذب و جلب توجه سازمان هاي غير دولتي به مباحث جامعه اطلاعاتي پيش گرفت.

الف- محتوا سازي: با توجه به کمبود ها و مشکلات دسترسي به منابع اطلاعاتي به خصوص در زبان فارسي انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور و کارگروه جوانان تلاش براي جمع آوري، توليد، ترجمه اطلاعات محتوايي در حوزه فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي را جزو رئوس کاري خود قرار داد.

 همچنين کارگروه به پشتوانه ارتباطات و فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي خود در مراحل مختلف با جمع آوري گزارش هايي از پيشرفت ها و اقدامات انجام شده در حوزه فناوري اطلاعات و جوانان مکتوباتي را تهيه و در اختيار سازمانهاي غير دولتي قرار داد.

ب- اطلاع رساني: تنوع و تعدد بستر هاي اطلاع رساني در مورد جامعه اطلاعاتي به گونه اي که قريب به اتفاق جوانان بتوانند از طرق مختلف به اخبار و اطلاعات اين حوزه دست يابند موضوعي است که کارگروه کرده در حد بضاعت خود از بستر هاي موجود براي بهبود آن کمک گيرد.

 در همين راستا تلاش هاي گسترده اي براي انتقال اطلاعات به سازمان هاي غير دولتي از طريق محيط وب و همچنين نشريات مکتوب صورت گرفت.

ج- آموزش: کارگروه جوانان مسئله آموزش را براي گسترش فرهنگي و علمي مباحث حوزه فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي اصل دانسته و هيچ گاه خود را از مسئله تعليم و تعلم که از اصول جامعه اطلاعاتي است دور نمي داند و لذا از تمام ظرفيت ها و امکانات خود براي ارتقا سطح آگاهي عمومي جوانان نسبت به حوزه هاي مذکور استفاده کرده است. که قطعا در صورت حمايت ها و همکاري هاي بيشتر از جانب دولت و ساير سازمان هاي غير دولتي مي تواند اين فعاليت را توسعه بخشد.

در ادامه توجه شما را به برخي از اقدامات انجام شده در راستاي اهداف و راهبردهاي ذکر شده جلب مي نمايم.

1-      راه اندازي شبکه اطلاع رساني در محيط وب

کارگروه پس از مدتها تحقيق و پژوهش بر روي مفاهيم فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي و در راستاي استراتژي هاي محتوا سازي، اطلاع رساني و آموزش، با بضاعت ناچيز خود شبکه مجازي دانشي را در قالب چهار وبلاگ براي جوانان راه اندازي کرده است که در اين چهار وبلاگ در حوزه هاي فناوري اطلاعات و جوانان و جامعه اطلاعاتي سخن به ميان رفته است اين شبکه وبلاگي روزانه قريب به 1000 نفر مخاطب دارد و نويسندگان و مولفين آن سعي مي کنند جديدترين مقالات و اخبار را در آنها ارائه نمايند.

http://wsis.mihanblog.com

http://itmanagement.mihanblog.com

http://youth.mihanblog.com

http://itmanagement.persianblog.com

همچنين راه اندازي دو سايت تخصصي با محوريت فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي در برنامه هاي آينده کارگروه قرار دارد. 

2- راه اندازي شبکه خبري ICT-NGO

کارگروه جوانان به دليل درک موقعيت حساس و فرصت کم سعي کرد از تمام ابزارهاي موجود براي پوشش اهداف و رسالت هاي خود سود جويد و با اين هدف يک گروه خبري  راه اندازي کرده و از طريق آن اخبار و اطلاعات را در اختيار علاقه مندان و اعض خود قرار مي دهد.

3-      ارتباط با سازمان هاي غير دولتي و افراد براي جذب همکاري

در ظرف مدت کوتاهي که از عمر فعاليت کارگروه مي گذرد تلاش هاي زيادي براي برقراري ارتباط با سازمان هاي غيردولتي فعال تهران و شهرستان هاي مختلف کشور انجام شده است.  که از آنجمله مي توان به  سازمان هاي غير دولتي کاردوک، انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور، دانشجويان دانشگاههاي مختلف و انجمن هاي علمي اين دانشگاهها، مرکز رشد فناوري اطلاعات زنجان، دفتر برنامه عمران سازمان ملل، گروه خيريNGO_News که قريب به 700  سازمان غير دولتي فعال را در سراسر ايران  پوشش خبري مي دهد،  سازمان ملی جوانان و درگير نمودن 15000 سازمان غير دولتی زير پوشش آن، ارتباط با سازمان هاي غير دولتي فعال در حوزه جامعه اطلاعاتي خارج از کشور از طريق اينترنت و تبادل نظر با اعضا و مديران آنها، حضور در جلسه مشورتي سازمان هاي غير دولتي با عنوان اهداف توسعه هزاره و تشويق و ترغيب سازمان ها غير دولتي براي همکاري و فعاليت در عرصه جامعه اطلاعاتي اشاره کرد.

4- محتوا سازي

کارگروه جوانان براي ايجاد علاقه و توجه جوانان به مباحث فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي تا کنون قريب به 200 مقاله آموزشي و تحليلي، 40 پست خبري و 10 گزارش در وبلاگ ها، سايت ها، خبرگزاري ها و روزنامه ها و مجلات کشور منتشر کرده است.

 5-      برگزاري کارگاههاي آموزشي

ما در راستاي برنامه هاي راهبردي خود مذاکراتي را با مرکز توانمند سازي سازمان هاي غير دولتي وزارت کشور انجام داده ايم و بنا ست به زودي کارگاههاي آموزشي در مورد جامعه اطلاعاتي با حضور سازمانهاي غير دولتي برگزار شود همچنين ضمن برقراري ارتباط با دانشگاهها درصدد هستيم اين کارگاههاي آموزشي را در دانشگاههاي کشور نيز به اجرا در آوريم تا ذهنيت لازم را در دانشجويان نيز ايجاد کنيم.

6-      ارتباط با ارگان هاي دولتي و خصوصي

در طول مدت فعاليت کارگروه تلاش هاي زيادي براي استفاده از تجربيات سازمان هاي غير دولتي و خصوصي انجام شده است. از آنجمله مي توان به دانشگاه پلي تکنيک، سازمان منطقه آزاد کيش، شرکت خدمات انفورماتيک، شرکت آريا گستر، پرشين بلاگ، سازمان ملي جوانان، مجمع ملي جوانان، سازمان فني حرفه اي، شورايعالي اطلاع رساني

سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي عالي جوانان، وزارت علوم،تحقيقات و فنّاوري و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

7-      اطلاع رساني گسترده فعاليت هاي جوانان در روزنامه ها و نشريات مکتوب و خبرگزاري ها و سايت هاي فارسي زبان داخل و خارج از کشور از جمله اقداماتي است که در برنامه هاي ما مورد توجه جدي است.

حضور پر رنگ سازمان هاي غير دولتي فعال در زمينه فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي در اجلاس تهران مي تواند نقطه عطفي براي آشنايي با سازمان هاي مشابه فعال در خارج از کشور باشد و زمينه اي را فراهم آورد تا جوانان ايراني از فعاليت ها و پيشرفت هاي جوانان ساير کشور ها آگاه شوند. در اينجا آمادگي خود و همکارانم را در انجمن فناوري اطلاعات جوانان کشور و کارگروه جوانان براي کمک به برگزاري هر چه بهتر همايش تهران اعلام مي کنم و مسئولان را به توجه بيش از پيش به جوانان و حمايت از سازمان ها فعال در حوزه جامعه اطلاعاتي دعوت مي کنم.

بازگشت به صفحه فهرست مصاحبه ها

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.